نرخ بیت لوکنرخ جهانی


در حال اتصال به سرور در حال دریافت اطلاعات اتصال موفق خطا در اتصال به سرور

{{ c.token }}/{{ c.asset }}

{{ c.close | toFixed( asset ) }}

{{ c.arrow }} {{ c.sign }}{{ c.percent | toFixed( 2 ) }}%
24h{{ c.sign }}{{ c.change | toFixed( asset ) }}
Vol{{ c.assetVolume | toMoney }}